Organy szkoły

Organy Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd Uczniowski

 

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora szkoły”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 21 STATUTU.  STATUT

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach jest pani mgr Ewa Piórkowska.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2011 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Łapacz
Ilość wyświetleń: 1918
12 marca 2020 14:12 (Anna Borkowska) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2020 14:12 (Anna Borkowska) - Zmiana treści zakładki.
12 marca 2020 14:11 (Anna Borkowska) - Zmiana treści zakładki.