Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.spbratoszewice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-03
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Sławomir Buliński , adres e-mail: bulinetserwis@wp.pl , telefon: 604645505.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Szkoła ma przystosowane dwa wejścia do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz na parterze dostosowany dla osób niepełnosprawnych z możliwością swobodnego przemieszczania się np. do sali gimnastycznej czy szatni, które znajdują się na parterze. Do piwnicy, gdzie odbywają się zajęcia w jednej klasie i do korytarza na piętrze prowadzą tylko schody.

Dostosowanie schodów

Schody niedostosowane do osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności do informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem asystującym/ przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2020 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Borkowska
Ilość wyświetleń: 40
24 września 2020 10:14 (Anna Borkowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 10:13 (Anna Borkowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 09:42 (Anna Borkowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.